Hai in taberele coolturale Bookland!

IMPREUNA CONSTRUIM OAMENI!

PROIECT DE RENOVARE SCOLI IN MEDIUL RURAL - SCOALA DIN COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA

SCOALA DIN COMUNA BAIA

Unitatea şcolară funcţionează în 9 clădiri, spaţiu suficient pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a procesului de învăţământ. ObiectiveIe scolii:imbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare. Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor. Utilizarea de soft educaţional adecvat curriculumului şcolar. Promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educaționale inter- și transdisciplinare, pe competenţele-cheie, Obținerea performanțelor la olimpiade și concursuri școlare.

Imagini Scoala

Inainte de renovare

Close Menu